За проекта

Начало » За проекта

Изпълнение на проект "Абритус - мистика и реалност"

Националният археологически резерват „Античен комплекс Абритус” е един от най-значителните културно – исторически обекти в Община Разград, отстоящ на 2 км. от град Разград. Същият е паметник на културата с национално значение, един от стоте национални туристически обекти на България.

Целтта на проекта е да се развие потенциала на Националния археологически резерват „Античен комплекс Абритус” (НАР „Абритус”) като туристически продукт и да привлече значителен брой посетители като основа за устойчиво развитие на туризма в община Разград,  С подобряване, консервация и реставриране на отделните сгради и крепостната стена в обекта на културното наследство Античен град „Абритус” и свързаната с тях публична инфраструктура, насърчавайки по този начин развитието на специализираните продукти на културен туризъм, проектното предложение цели преодоляване на несъответствието между богатия ресурсен потенциал и липсата на развита атракция, адаптирана към съвременните пазарни изисквания и експониране на  архитектурните паметници на културата в резерват „Абритус” по начин, който да осигурява значителното им търсене и да гарантира икономическата жизнеспособност, като в същото време се гарантира и равен достъп до тях за хора с увреждания /в неравностойно положение/.

В качеството си на част от културно-историческото наследство на България туристическият обект НАР „Абритус” притежава значителен туристически потенциал.

Подобряването и развитието на тази туристическа атракция, както и на свързаната с нея инфраструктура, съответства на общата и специфичните цели на ОП „Регионално развитие”, както и на стратегията й, изразена посредством предвидените дейности по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, а именно: чрез развитието на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура да се разшири териториалният обхват на туризма, да се намали концентрацията на туристическата дейност, да се мобилизират регионалните и местните технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие и с това да се направи принос за икономическо разнообразие на регионите в България.

Специфични цели

Да се развие като конкурентноспособна културно-историческа атракция НАР „Абритус”, гр.Разград чрез интегрирано развитие на обектите на културното наследство на територията на.късноантичния град „Абритус” - реконсервация и експониране на крепостна стена и „сграда Х”,  консервационно-реставрационни работи и експониране на археологически обект „сграда № VІІІ и на двете базилики в християнски култов комплекс, способни да привлекат значителен брой посетители

Да се подкрепи туристическата локализация НАР „Абритус”, притежаваща значителен туристически потенциал, чрез осигуряване на подходите на посетителите, включително и за посетители в неравностойно положение, към експонираната археология и интерактивните обекти с анимация, звук и светлина, допълващи туристическата атракция и съответстващи на културно-историческата значимост на Археологически резерват ”Абритус, както и да се осигури информираност на потенциалните посетители в новосъздадения информационен център в приемното пространство


Реализирането на проекта следва да допринесе за възстановяването, опазването и експонирането по нов интегриран и атрактивен начин на културно-историческата атракция – Археологически резерват „Абритус” и за постигането на цялостен архитектурен облик на комплекса на резервата.  Адекватна структурна рамка на подходите на посетителите към експонираната археология ще осигури възможност за цялостно възприемане на обекта и осъзнаване на неговата обемно-пространствена структура. Използването на различни мултимедийни средства и информационно-образователни елементи ще повиши интереса на широката публика, включително и на децата, към археологическите ценности и историята;

Ефектът от осъществяването на проекта ще намери израз в подобряването на културната среда, ще даде възможност за устойчивото развитие на туризма и ще допринесе пряко за повишаването на привлекателността и конкурентоспособността на община Разград, както в национален, така и в европейски план.

{